«Samarskiye pripevki (Samara Choruses)»

Russian Folk Song