"Samarskaya luka (Samara Luka)" ("Hey, ukhnem! (Hey, let's gasp!")

Vocal-choreographic composition