«Nige Yana Ojregem (Tatar folk song)»

Musical-choreographic miniature